Τα τοπογραφικά διαγράμματα, που εκπονούνται μετά την 14η Ιουνίου 2018 και συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αλλά και άλλων εγγραπτέων πράξεων είναι υποχρεωτικό  να Υπογράφονται Ηλεκτρονικά και να Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους. (α.3 Υ.Α. 27623/1752/ ΦΕΚ 2216Β/14-6-2018 ν. 4409/2016)

Το αποδεικτικό υποβολής ΚΗΔ ενός τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος μεταβολής αναζητάται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο":

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΗΔ 

.

 

Οι υποβληθείσες στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης και λοιπές πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στο Ανοικτό Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΕΕ από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επαγγελματίες, μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο.
 
Επιπλέον, εάν είναι γνωστό το ηλεκτρονικό κλειδί του αρχείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ακόμη και τα ψηφιακά έγγραφα που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές. 
 
 
 
 
Οι υποβληθείσες στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ δηλώσεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17, μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επαγγελματίες. Τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναζήτηση είναι: α) ο ηλεκτρονικός κωδικός δήλωσης ή ο μοναδικός αριθμός ακινήτου και β) το ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών.
 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αναζήτησης προκύπτουν: α) τα Στοιχεία Δήλωσης (αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών που τακτοποποιούνται και τυχόν υπόλοιπο πρόστιμο), β) Βεβαίωση Μηχανικού (εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της τακτοποίησης) και γ) Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας .
 

 

Ο Έλεγχος Εγκυρότητας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, είναι διαθέσιμος τόσο για επαγγελματίες όπως μηχανικοί και συμβολαιογράφοι όσο και για ιδιώτες και γίνεται μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας (www.buildingcert.gr).

Στα πεδία, όπως φαίνονται παρακάτω, καταχωρούνται ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αρθμός ασφαλείας, αντίστοιχα, όπως ακριβώς αναγράφονται στο επάνω τμήμα του Πιστοποιητικού.

2 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία του Πιστοποιητικού όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση του ακινήτου και τα στοιχεία του ενεργειακού επιθεωρητή. Τέλος, αναφορικά με το ακίνητο παρουσιάζονται η ενεργειακή του κλάση, η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.