Αδεια Λειτουργιας Καταστηματος Υγειονομικου Ενδιαφεροντος
Pin It

Δικαιολογητικά για Άδεια λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε)

Για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006, καθώς και θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, εκτός των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και των παιδοτόπων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017.

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που ιδρύει την επιχείρηση, πληροφορίες σχετικά με τη θέση εγκατάστασης, τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ της επιχείρησης) (σε συνεννόηση με το λογιστή της επιχείρησης) και συνυποβάλλονται:

  • Απόσπασμα χάρτη (π.χ. google maps) από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση εγκατάστασης της επιχείρησης
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναγράφεται ακριβώς το είδος του καταστήματος) ή ότι δεν υφίσταται κανονισμός.
  • Βεβαίωση χρήσης γης (όταν απαιτείται από τον οικείο Δήμο).

Όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει την παραπάνω βεβαίωση, καταβάλλει στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου το αντίστοιχο παράβολο (π.χ. για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 185 €) και γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr με χρήση των κωδικών taxisΝet του φυσικού ή νομικού προσώπου που ιδρύει την επιχείρηση. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα δηλώνονται μεταξύ άλλων και τα στοιχεία της παραπάνω βεβαίωσης και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην παραπάνω ιστοσελίδα την οποιαδήποτε μεταβολή.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παραγράφου (β) ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το οποίο χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και κοστίζει 10€.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία.

Εάν το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο - κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τέλος, εάν προκειται για κέντρο διασκέδασης επιπροσθέτως απαιτούνται τα εξής: α) άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, β) τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία [Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/6−10−19810] και γ) για κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου.

Πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών που άπτονται του αντικειμένου του Μηχανικού, είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για την ίδρυση της επιχείρησής σας.