Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
Pin It

Για την ίδρυση εμπορικού καταστήματος , ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διατηρεί στο κατάστημα του τα εξής δικαιολογητικά:

Α Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος , υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος.

Β Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

ΓΒεβαίωση Χρήσης Γης συνοδευόμενη από τοπογραφικό Διάγραμμα και σχεδιάγραμμα της περιοχής.