Οικοδομικές Άδειες
Pin It

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  • Καταγραφή των απαιτήσεων.
  • Προμελέτη του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν έως τρεις αρχιτεκτονικές λύσεις
  • Τελική μελέτη του έργου και οργάνωση πολεοδομικού πακέτου προς κατάθεση. Η τελική μελέτη περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. 2012
  • Έκδοση αδείας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
  • Στο στάδιο της επίβλεψης υποχρέωση μας αποτελεί η οριζοντιογραφική και κατακόρυφη χάραξη του έργου, η παραλαβή της τοποθέτησης οπλισμού σε κάθε σκυροδέτηση και η χάραξη των τοιχοποιών.
  • Τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας για συνδέσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.