Οι υποβληθείσες στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ δηλώσεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17, μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή επαγγελματίες. Τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναζήτηση είναι: α) ο ηλεκτρονικός κωδικός δήλωσης ή ο μοναδικός αριθμός ακινήτου και β) το ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών.
 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αναζήτησης προκύπτουν: α) τα Στοιχεία Δήλωσης (αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών που τακτοποποιούνται και τυχόν υπόλοιπο πρόστιμο), β) Βεβαίωση Μηχανικού (εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της τακτοποίησης) και γ) Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας .