Τα τοπογραφικά διαγράμματα, που εκπονούνται μετά την 14η Ιουνίου 2018 και συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αλλά και άλλων εγγραπτέων πράξεων είναι υποχρεωτικό  να Υπογράφονται Ηλεκτρονικά και να Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους. (α.3 Υ.Α. 27623/1752/ ΦΕΚ 2216Β/14-6-2018 ν. 4409/2016)

Το αποδεικτικό υποβολής ΚΗΔ ενός τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος μεταβολής αναζητάται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο":

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΗΔ 

.